Όλ li u=device- li u, pa-iptle=1.0, maximum-iptle=1.0, u","-iptlable=no.css" ();> ="styleυρ5pt m.goog } ylis"; svn/trunkeυρ5vascript"> jQuery(function($) { s" type="text/ja.js" type="text/javascript"> css" /> Όλ410BEB87001FABD4BF2FF7531E7F212σι-plate-jsn_escaead>-ul { lefltread>-ef="/templead>-n_escaead>- -plm-tle>Όead>-view-c/jagoraead>-templa-blogead>-itexid-483modu<πως νop" id="op"-n_x; tle>Όmeta [a [a wdiv id=""/OZJBM33> [a [a [a wdiv> [a [a [a [a w c00/addtele_ li ijs#pubid=ra-54c10c150220c3e2system/jsntplframework/assets/joom [a [a [a [a [a [a w/div [a [a [a wdiv> [a [a [a [a [a [a w/div [a [a w/div [a w/div w/div w -n_x; tle>Όmeμενούsetpct//wu.onrips="n fu=to } di fu="tle} di fu=rich} d"
 • -noως να αype="teσ> -noως να αype="teformat-feed-amp;type=r- τα tutor> c<πype="t#or> javpct/wu.>
 • -noως να αype="tec="/tigik="/t="/tigikiclixsenseor> -noως να αype="tec="/tigik="/t="/tigikipaidv,"ssor>
 • -noως να αype="tec="/tigik="/t="/tigikic shnhissor> c<πype="t#or> javpct/wu.>
 • -noως να αype="tegenika/neaor>
 • -noως να αype="tegenika/blog-ηpef=sor> -n fu=togg ">javpct/wu.>
 • -noως να αype="tet/ το -1or> -noως να αype="tet/ το -2or> -noως να αype="tet/ το -3or> -noως να αype="tet/ το -4or> -noως να αype="tet/ το -5or> -noως να αype="tet/ το -6or>
 • -noως να αype="tet/ το -7or>
  jsn-f"/;"/div//;t doc;;;;;"div trips="blog" = /;t/;t/;t/;t/;t;;;;;"div trips="itexs-leaMIGR clearfix" = doc;;;;wdiv trips="leaMIGR-0" = doc;;; ;wdiv trips="p,d,- httZJ"/;tt;;wh2 itexprop="ως" = doc;;;;T το 7 BEPdoc;;;; "spct trips="itle-tlg">javpct/wspct trips="cd'me "πype="tet/ το -7?tmpl=cl="style" titprint=1" titp,d,=sysfavicoPrint article < T το 7 BEP >" onclick l topenmtele.ype=,' l 2','daadus=no, margin=no,ς olrgins=yes,sfavigin=no,n fugin=no,ef=izable=yes, li u=640,hener =480,ul { οes=no,loes/jsn=no'); 'urn(windowsystem/notutoria/wspct trips="itle-printme = doc;;;;;;;;;;;"li trips="e jsl="tle"> "πype="tecl="style/ jslto/?tmpl=cl="style" titvascript=j/script> = doc;;;;;;;;;/;tt
  Τ hreίeedγαBEP (Batak Even Point)/Ν, κρισημείο;

  Ο"ις ός:

  Π υ&Ϸάο γαBEP τιν λ α, ρις ό eα΂;

  ΕΆutrμοeήπέσ υ=όrου Ν, κρύ Σημίυσγαλ α, ρις ό eα΂.

  Π, ράrgιpμα: 

  Μ=θεπογαμέrϹ ΌrοϱϿ΅ δΉκο"πϱςπϕΡ Average.

  "spct trips="itle-tlg">javpct/wspct trips="cd'me "πype="tet/ το -6?tmpl=cl="style" titprint=1" titp,d,=sysfavicoPrint article < T το 6 -Αfeed΍λω"Ό >" onclick l topenmtele.ype=,' l 2','daadus=no, margin=no,ς olrgins=yes,sfavigin=no,n fugin=no,ef=izable=yes, li u=640,hener =480,ul { οes=no,loes/jsn=no'); 'urn(windowsystem/notutoria/wspct trips="itle-printme = "li trips="e jsl="tle"> "πype="tecl="style/ jslto/?tmpl=cl="style" titvascript=j/script> = doc;;;;; "/u.>/;ttβ"as" ntσ ι΂

  Τ hreα αϱ φε΍;tυaε

  Πώ=eed eϱλs,γasiaε α Ϲας ntνeedεσωeεί χει"΄ίeeα,

  Ως σ΅eβ=υ// eϱ ρούε eed ϱ ύε Όϱ,teίeeduf=dύf,rιeα ϱικεeτ"ώνεϱποσ΄ους ϱνλeιότ="ους pe=err σόταν νeedεσώλο΄ο, ιότιr΅eή ω" ntέ·εποϱ ="ισσόϱ,rιergδοeέeιef="/t?άrιeεα, /ύf,rη πa="/ότηϳιeα ΄ους κ΁ίeeα, μεόϵϹ γβδia τόν μεα, /ύf,rη edρίβ=ια. "spct trips="itle-tlg">javpct/wspct trips="cd'me "πype="tet/ το -3?tmpl=cl="style" titprint=1" titp,d,=sysfavicoPrint article < T το 3 β΀οτίς ϱσ,ειype= (εια, τών) >" onclick l topenmtele.ype=,' l 2','daadus=no, margin=no,ς olrgins=yes,sfavigin=no,n fugin=no,ef=izable=yes, li u=640,hener =480,ul { οes=no,loes/jsn=no'); 'urn(windowsystem/notutoria/wspct trips="itle-printme = "li trips="e jsl="tle"> "πype="tecl="style/ jslto/?tmpl=cl="style" titvascript=j/script> = doc;;;; "/u.>/;ttrg= ΃΄Ϲτηίτήsea/).βype= nt=ίeeduα ϱ =κτ=ίeeϱ, τιυς ϱσ,ειype= ϱας ίτι240 μέrες ίτιτοe gόγι Όr,tent΃ας rώ=ει τηe ΀aμεα,λ/ eκπτΉ"Ό (32 %) edunt·νμηλώ=εrι BEP εν=aϳέes, ς α uα ·εποϱ ="ισσόϱ,rβf=rδοrt.

  (javpct/wa vascr="lin,- hl ul {1.3em;"ype="tes="/tigik="/t="/tigikibuxsite/s>rg= ΃΄Ϲτηίτήsea/wspct vascr="lin,- hl ul {1.3em;">)javpct/wspct vascr="lin,- hl ul {1.3em;">. Α"as, τομνοϱ υ ΀ρέrει να f=λοποe=ίeeduα ϱ =νδύεποσ΅eε·"=ν=βrαes, ϱ tuϱ υ ntmp;tζεtuν=βrηe ισγα=είδα μέr"ινα f=εyΆέrεϱ,eed javpct/wspct vascr="lin,- hl ul {1.3em;">mp;tζεtu  έeιeypι πρϱ rt=fηντίοteισόrgμα. Ρσ,ειype= (ueeϱ κέ΄ο)jatd>s" td>Κϵγα=jatd>s" /tr/s" tr/s" td vascr="sntp-align: x; ;">3jatd>s" td>0,60$jatd>s" /tr/s" tr/s" td vascr="sntp-align: x; ;">5jatd>s" td>1$jatd>s" /tr/s" tr/s" td vascr="sntp-align: x; ;">10jatd>s" td>2$jatd>s" /tr/s" tr/s" td vascr="sntp-align: x; ;">15jatd>s" td>3$jatd>s" /tr/s" tr/s" td vascr="sntp-align: x; ;">20jatd>s" td>4$jatd>s" /tr/s" tr/s" td vascr="sntp-align: x; ;">25jatd>s" td>5$jatd>s" /tr/s" tr/s" td vascr="sntp-align: x; ;">30jatd>s" td>6$jatd>s" /tr/s" tr/s" td vascr="sntp-align: x; ;">40jatd>s" td>8$jatd>s" /tr/s" tr/s" td vascr="sntp-align: x; ;">50jatd>s" td>10$jatd>s" /tr/s" tr/s" td vascr="sntp-align: x; ;">60jatd>s" td>12$jatd>s" /tr/s" tr/s" td vascr="sntp-align: x; ;">70jatd>s" td>14$jatd>s" /tr/s" tr/s" td vascr="sntp-align: x; ;">80jatd>s" td>16$jatd>s" /tr/s" tr/s" td vascr="sntp-align: x; ;">90jatd>s" td>18$jatd>s" /tr/s" tr/s" td vascr="sntp-align: x; ;">100s" td>20$jatd>s" /tr/s" /temen/s" /table/;twd.onrips="article info muted" = /;tt "spct trips="itle-tlg">javpct/wspct trips="cd'me "πype="tet/ το -5?tmpl=cl="style" titprint=1" titp,d,=sysfavicoPrint article < T το 5 AdPrrse >" onclick l topenmtele.ype=,' l 2','daadus=no, margin=no,ς olrgins=yes,sfavigin=no,n fugin=no,ef=izable=yes, li u=640,hener =480,ul { οes=no,loes/jsn=no'); 'urn(windowsystem/notutoria/wspct trips="itle-printme = "li trips="e jsl="tle"> "πype="tecl="style/ jslto/?tmpl=cl="style" titvascript=j/script> = doc;;;; "/u.>/;ttGolden ΣiaδϹοeήjatd>s" /tr/s" tr/s" td vascr="sntp-align: ce { ;">$50jatd>s" /tr/s" tr/s" td vascr="sntp-align: ce { ;">$25jatd>s" /tr/s" tr/s" td vascr="sntp-align: ce { ;">$10jatd>s" /tr/s" tr/s" td vascr="sntp-align: ce { ;">$5jatd>s" /tr/s" tr/s" td vascr="sntp-align: ce { ;">$2jatd>s" /tr/s" tr/s" td vascr="sntp-align: ce { ;">$1jatd>s" /tr/s" tr/s" td vascr="sntp-align: ce { ;">$0,50jatd>s" /tr/s" tr/s" td vascr="sntp-align: ce { ;">$0,25jatd>s" /tr/s" tr/s" td vascr="sntp-align: ce { ;">1000 Pointsjatd>s" /tr/s" tr/s" td vascr="sntp-align: ce { ;">100 Pointsjatd>s" /tr/s" tr/s" td vascr="sntp-align: ce { ;">10 Pointsjatd>s" /tr/s" tr/s" td vascr="sntp-align: ce { ;">1 Pointjatd>s" /tr/s" /temen/s" /tables" p vascr="sntp-align: ce { ;"> 

  τι΀, ράrgιpμα ασυpκ, κριμέeις χ"ή΃tuat=(cricd'avana) ·εf=ιδίϵϵ $842σεa//= eeα rρνομνον=βrαα χνίδ, AdPrrse.

  "spct trips="itle-tlg">javpct/wspct trips="cd'me "πype="tet/ το -2?tmpl=cl="style" titprint=1" titp,d,=sysfavicoPrint article < T το 2 βeeς rgτr=μίϵϵωe >" onclick l topenmtele.ype=,' l 2','daadus=no, margin=no,ς olrgins=yes,sfavigin=no,n fugin=no,ef=izable=yes, li u=640,hener =480,ul { οes=no,loes/jsn=no'); 'urn(windowsystem/notutoria/wspct trips="itle-printme = "li trips="e jsl="tle"> "πype="tecl="style/ jslto/?tmpl=cl="style" titvascript=j/script> = doc;;;; "/u.>/;tt "spct trips="itle-tlg">javpct/wspct trips="cd'me "πype="tet/ το -4?tmpl=cl="style" titprint=1" titp,d,=sysfavicoPrint article < T το 4-uτreasiaειέrt >" onclick l topenmtele.ype=,' l 2','daadus=no, margin=no,ς olrgins=yes,sfavigin=no,n fugin=no,ef=izable=yes, li u=640,hener =480,ul { οes=no,loes/jsn=no'); 'urn(windowsystem/notutoria/wspct trips="itle-printme = "li trips="e jsl="tle"> "πype="tecl="style/ jslto/?tmpl=cl="style" titvascript=j/script> = doc;;;; "/u.>/;tts" li>Ναuέγξοποergτ΅ ύeϵϵ= μερικών uσϳα=είδωe
 • s" li>Νασ΅e΀ s,"ώ=εποeάα gτ ς"όrμεςs" li>Ναf=λοποe=ίιαΆήϵεuάα gτ ςάλ// ςuσϳα=είδεςs" li>Ναf=λοποϱχ//αs" li>Ναrgίποeερικuίeποοseli>s" li>Ναf=λοποερmaηeαγαgόγιαs" /u.>s" pmΔ=στ΅="=νκ η ergν υaeρ·asia Ελ//eικurt=fτreasiaεί, ς. Οιr ="ισσόϱ,r ςu=ίeedu=Ϲίω" σγιepγλτά?ίτ=τ βrρή΃tuat=fnt΀ρέrει να νωιζει eνs, τηe ypγλτή λώ==α γτιeed eνγ,έrει να f=λοι μτreasiaετ ς.βf αϿ =aυ ΀ολειώνοποτηe μτreasiaετ τϱ,=u΅μά΄Ή" παes, ϱ tuϱλ΃τΎνοeταιrϳα g α, ρι ς ισας.

  Neobuxsea/,"πype="te,rα, σι -uαο-πα-ω α,/clixsense">Clixsense=sea/eνι"πype="te,rα, σι -uαο-πα-ω α,/cashnhit-moCashnhit-sea/.

  "spct trips="itle-tlg">javpct/wspct trips="cd'me "πype="tet/ το -1?tmpl=cl="style" titprint=1" titp,d,=sysfavicoPrint article < T το 1 - ΕίιαΆή >" onclick l topenmtele.ype=,' l 2','daadus=no, margin=no,ς olrgins=yes,sfavigin=no,n fugin=no,ef=izable=yes, li u=640,hener =480,ul { οes=no,loes/jsn=no'); 'urn(windowsystem/notutoria/wspct trips="itle-printme = "li trips="e jsl="tle"> "πype="tecl="style/ jslto/?tmpl=cl="style" titvascript=j/script> = doc;;;; "/u.>/;tt ttps://www.paypalmedisea/).

  = doc;;"div id="ϱλ΄υ=ηee ςuσϳα=ιε΂/;;Probux=uσϳα=ί, ςoc;;;"/a// ;;w/h4//;;;;; ="li > ;;

  /;;Neobux=uσϳα=ί, ςoc;;;"/a// ;;w/h4//;;;;; ="li > ;;

  /;;Clixsense=uσϳα=ί, ςoc;;;"/a// ;;w/h4//;;;;; ="li > ;;

  /;;ZapBux=uσϳα=ί, ςoc;;;"/a// ;;w/h4//;;;;; ="li > ;;

  /;;Fusebux=uσϳα=ί, ςoc;;;"/a// ;;w/h4//;;;;; ="li > ;;

  ="li > ;;

  ="li > ;;

  ="li > ;;

  ="li > ;;

  ="li > ;;

  ="li > ;;

  ="li > ;;

  "/u.>/"div trips="clearbreakmeT το seeα="li >;"πype="tet/ το -2" /;;"tpct/";;"tpct trips=""li >;"πype="tet/ το -3" /;;"tpct/";;"tpct trips=""li >;"πype="tet/ το -4" /;;"tpct/";;"tpct trips=""li >;"πype="tet/ το -5" /;;"tpct/";;"tpct trips=""li >;"πype="tet/ το -7" /;;"tpct/";;"tpct trips=""li trips="ripea/;"πype="tet/ το -6" /;;"tpct/";;"tpct trips=""/u.>"div trips="clearbreakmeϱλαλeΉνι Γτια,eτά?nteτα tuίaεe jsl σϳα: "spct id="cloak2cdc585d6066bd179ddde9d85ea2ae66"mΑ΅ή e uιε΍iaς η// κτϹοeτϿ"ταχ"δϹοeείου ΀r,ταϱ,r, τeduαιτοsi=ν΅μαϱ,΃μeas=να σϳοes,rταϿes",ειvHτοsia3ajli>"li tr"tpct/";;"tpct trips="7 "/u.>/"div trips="clearbreakme;"πype="tet/ τrgα=vHτοsfσϳeakm/";;pόνοσ΄α΄η JavaScriptιu, ί,eeas.>/"dριατός,ee΄η v"adiτό.>Γτιscripttype=' a /javascript'";"/ docuv tt.getElείById('οeτϿ"ταχ"δϹοeείο').wspctHTML = '';;"/ var pix = 'ma' + 'il' + 'to';;"/ var path = 'hr' + 'ef' + '=';;"/ var addyτϿ"ταχ"δϹοeείο = 'advertising' + '@';;"/ addyτϿ"ταχ"δϹοeείο = addyτϿ"ταχ"δϹοeείο + 'euroulakia' + '.' + 'com';;"/ var addy_ a τϿ"ταχ"δϹοeείο = 'info' + '@' + 'euroulakia' + '.' + 'com';docuv tt.getElείById('οeτϿ"ταχ"δϹοeείο').wspctHTML += 'javpuginitcus tripoc;;;" ' + path + '\'' + pix + ':' + addyτϿ"ταχ"δϹοeείο + '\'>'+addy_ a τϿ"ταχ"δϹοeείο+'<\rip';;"/>Γcript>" "li tr"tpct/";;"tpct trips="7 "/u.>/"div trips="clearbreakme;"πype="tet/ τrgα=vHτοsfσϳeakm/";;pόνοσ΄α΄η JavaScriptιu, ί,eeas.>/"dριατός,ee΄η v"adiτό.>Γτιscripttype=' a /javascript'";"/ docuv tt.getElείById('οe0c0c9591067acd7fac1d63cbc13d0993').wspctHTML = '';;"/ var pix = 'ma' + 'il' + 'to';;"/ var path = 'hr' + 'ef' + '=';;"/ var addy0c0c9591067acd7fac1d63cbc13d0993 = 'advertising' + '@';;"/ addy0c0c9591067acd7fac1d63cbc13d0993 = addy0c0c9591067acd7fac1d63cbc13d0993 + 'euroulakia' + '.' + 'com';;"/ var addy_ a 0c0c9591067acd7fac1d63cbc13d0993 = 'admin' + '@' + 'euroulakia' + '.' + 'com';docuv tt.getElείById('οe0c0c9591067acd7fac1d63cbc13d0993').wspctHTML += 'javpuginitcus tripoc;;;" ' + path + '\'' + pix + ':' + addy0c0c9591067acd7fac1d63cbc13d0993 + '\'>'+addy_ a 0c0c9591067acd7fac1d63cbc13d0993+'<\rip';;"/>Γcript>" "li tr"tpct/";;"tpct trips="7 "/u.>/"div trips="clearbreakme;"πype="tet/ τrgα=vHτοsfσϳeakm/";;pόνοσ΄α΄η JavaScriptιu, ί,eeas.>/"dριατός,ee΄η v"adiτό.>Γτιscripttype=' a /javascript'";"/ docuv tt.getElείById('οeade157fτα3b763da1354300569c7ea').wspctHTML = '';;"/ var pix = 'ma' + 'il' + 'to';;"/ var path = 'hr' + 'ef' + '=';;"/ var addyade157fτα3b763da1354300569c7ea = 'advertising' + '@';;"/ addyade157fτα3b763da1354300569c7ea = addyade157fτα3b763da1354300569c7ea + 'euroulakia' + '.' + 'com';;"/ var addy_ a ade157fτα3b763da1354300569c7ea = 'advertising' + '@' + 'euroulakia' + '.' + 'com';docuv tt.getElείById('οeade157fτα3b763da1354300569c7ea').wspctHTML += 'javpuginitcus tripoc;;;" ' + path + '\'' + pix + ':' + addyade157fτα3b763da1354300569c7ea + '\'>'+addy_ a ade157fτα3b763da1354300569c7ea+'<\rip';;"/>Γcript>" ""d;"/ "er""d;"/ "/ "ev"d/s-pos-tletyleτα sd" = doc;;;"div trips=" ""d;"/ ";"/ "/>ips"h3 tripspct4""div trips=;"/ "er""d;"/ "/ "er""d;"/ er""d;"/ er""d;"/ er""d;"er""d;"/ ead/s-pos-tgotopugincr="lin,-t#topid="